Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Piątek, 2024-05-24 ( Imieniny: Joanny, Zdenka)

Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi. - Przedmiot działalności

Przedmiot działalności

PODSTAWOWY PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI
Najważniejsze rodzaje działalności prowadzonej przez Spółkę to:

 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
 • odbiór, oczyszczanie i odprowadzanie ścieków,
 • zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i zleconymi do zarządu,
 • odbiór i transport odpadów komunalnych, utrzymywanie czystości na terenie miasta,
 • wykonywanie prac budowlano – remontowych.

ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Głównym zadaniem Oddziału Wodociągów i Kanalizacji jest dostarczanie wody do celów socjalno – bytowych i przemysłowych dla miasta Złotoryi. Zaopatrzenie w wodę polega na produkcji, a następnie dystrybucji wody do odbiorców poprzez sieć wodociągową.
Wszystkie badane parametry fizykochemiczne i bakteriologiczne wody dostarczonej do sieci miejskiej w Złotoryi spełniają wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
13 listopada 2015 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

ODDZIAŁ GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
Oddział Gospodarki Ściekowej realizuje zadania własne Gminy polegające na:

 • odbiorze ścieków z terenu miasta i gminy Złotoryja poprzez sieć kanalizacyjną i przepompownie oraz odprowadzanie ich na oczyszczalnię ścieków, gdzie następuje ich oczyszczenie mechaniczne i biologiczne, a następnie zrzut do rzeki Kaczawy,
 • eksploatacji i utrzymaniu w ruchu przepompowni ścieków zlokalizowanych na terenie miasta przepompowujących ścieki z rejonów niżej położonych do wyżej położonej sieci  kanalizacji grawitacyjnej,
 • eksploatacji i czyszczeniu sieci kanalizacyjnej na terenie miasta oraz utrzymaniu jej drożności i usuwaniu awarii.

W ramach Oddziału funkcjonuje m.in. laboratorium oczyszczalni ścieków, które wykonuje analizy składu ścieków dopływających do oczyszczalni i zrzucanych do odbiornika, badania wód rzeki Kaczawa, badania osadu czynnego oraz badania procesu technologicznego dla prawidłowego oczyszczania ścieków.

ODDZIAŁ ESTETYKI I ZIELENI MIASTA
Zakres prac wykonywanych przez Oddział Estetyki i Zieleni Miasta obejmuje:

 • suwanie odpadów stałych,
 • selektywną zbiórkę odpadów,
 • prace zlecone przez Gminę Miejską (sprzątanie ulic i chodników, utrzymanie zieleni, utrzymanie zimowe dróg, utrzymanie małej architektury),
 • utrzymanie Wspólnot Mieszkaniowych (mycie klatek schodowych, odśnieżanie, koszenie trawy, zamiatanie posesji).

ODDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
  Oddział Gospodarki Komunalnej, utworzony w następstwie wyłączenia Działu Zarządzania Wspólnotami w wyniku reorganizacji Przedsiębiorstwa, zajmuje się:

 • zarządzaniem komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i użytkowymi,
 • wykonywaniem napraw i remontów na zlecenie Gminy Miejskiej i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkalnymi i użytkowymi odbywa się  w oparciu o ustalenia poczynione w dniu 28.04.2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Złotoryja a Rejonowym Przedsiębiorstwem Komunalnym.
Sekcja budowlana zajmuje się wykonywaniem prac budowlanych oraz instalatorskich (elektrycznych i hydraulicznych) - zleconych przez Gminę Miejską Złotoryja, Wspólnoty Mieszkaniowe oraz inne podmioty.
Administrowanie mieniem komunalnym polega m.in.: na:

1. prowadzeniu i nadzorowaniu bieżącej obsługi nieruchomości, w tym:

 •  zawieranie i zmienianie umów najmu lokali komunalnych,
 •  pobieranie od Najemców lokali należności z tytułu czynszu i opłat,
 • konserwacja, drobne naprawy oraz roboty awaryjne mające na celu utrzymanie obiektów, instalacji i urządzeń technicznych w stałej sprawności użytkowej zgodnie z wymogami prawa,
 • zapewnienie sprawnego działania urządzeń technicznych budynku podejmowanie działań zabezpieczenia substancji lokalowej oraz ruchomości, a także usuwanie awarii instalacji zewnętrznych i wewnętrznych lub uszkodzeń innych elementów powodujących szkody w mieniu,
 • weryfikowanie faktur za usługi i roboty budowlane związane z realizacją ustaleń pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym.

2. planowaniu krótko i długookresowych celów i sposobów ich realizacji w odniesieniu do zachowania       nieruchomości w stanie niepogorszonym  i rozwoju nieruchomości,

3. doradztwie w zakresie zarządzenia nieruchomością.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-01-25 09:31:41przez:
Opublikowano:2021-01-25 00:00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej RPK sp. z o.o. w Złotoryi.
Odwiedziny:2136

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo